ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

HakkındaKurullar Program Bildiriler Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Sempozyum Çağrısı

Türkler 8. yüzyıldan itibaren İslâm dinini küçük gruplar halinde benimsemeye başlamış olsalar da esas kabul kitlesel olarak 10. yüzyılda gerçekleşmiştir. Karahanlıların Müslüman olmasıyla İslâmiyet, bozkırlarda yaşayan Türk boylarına kadar yayılmıştır. Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin temellerinin atıldığı 11. yüzyılda Gazne ve Kaşgar’da; sonraları 14. yüzyıla kadar Harezm, Altınordu, Mısır ve Anadolu’da; Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Oğuz Türkçesiyle çok sayıda İslâmî eser yazılmıştır. Bu dönemde İslâm medeniyeti dairesine ait temel eserler Türkçeye tercüme edilmiş veya çalışmaların ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzyıl aralığında yazılan eserler Türk milletinin farklı kollarının ortak eserleridir. Mesela 11-12. yüzyıllarda kaleme alınan bir Kutadgu Bilig, bir Atebetü’l Hakâyık bugün Çin’de, Kazakistan’da, Özbekistan’da Anadolu’da yaşayan bütün Türklerin müşterek kültürel mirasıdır. Bu yüzden söz konusu eserler üzerinde sadece Türkiye’de değil diğer Türk ülkelerinde de çok sayıda araştırmanın yapıldığı bilinmektedir.

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Ankara’da 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu adlı uluslararası bir organizasyon düzenlemeyi kararlaştırmıştır. 11-14. yüzyıllar arasında yazılan ve Türk milletini ortak fikirler, düşünceler, inançlar etrafında birleştiren eserlerin dil, tarih, edebiyat, eğitim, felsefe, ilahiyat gibi farklı alanların yöntemleriyle değerlendirilmesine zemin oluşturacak sempozyumda, kültür eksenli en yeni araştırmaların konunun uzmanları tarafından sunulması amaçlanmaktadır. UNESCO tarafından 2018 “Atebetü’l Hakâyık Yılı” ilan edildiği için eserle ilgili bildirilere ağırlık verilmesi düşünülmektedir. Sempozyuma konu olacak eserlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır.

  • Karahanlı Türkçesi: Atebetü’l-Hakâyık, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, Kur’ân Tercümeleri,
  • Harezm Türkçesi: Kısasü’l-Enbiya, Mi‘rac-name, Mu‘inü’l-Mürid, Muhabbet-name, Nehcü’l-Feradis, Kur’ân Tercümeleri.
  • Kıpçak Türkçesi: İrşadü’l-Müluk ve’s-Selatîn, Kitab fi’l-Fıkh bi-Lisani’t-Türkî, Kitab-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî, Kitab fi’l-Fıkıh.
  • Eski Oğuz Türkçesi: Behcetü’l-Hadaik fî Mev’izetü’l-Halaik, Kudurî Tercümesi, Ali’nin Kıssa-i Yusuf ’u, Kitab-ı Güzîde, Kitab-ı Gunya, Kitab-ı Feraiz.

Oğuz Türkçesinin ilk dönemlerinde dini-tasavvufi tarzda eserler veren Hoca Ahmet Fakih’in Çarh-nâme ve Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserleri, Yunus Emre’nin Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi; Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha mesnevisi, Kur’ân Tercümeleri ilk dönem Türkçe İslâmî eserlerin başlıcalarıdır.

Sempozyum katılımcıları bildiri başlıklarını ve 300 kelimelik özetlerini 6 Nisan 2018, tam metinlerini ise 25 Haziran 2018 tarihine kadar yturkiye@gmail.com adresine göndereceklerdir. Katılımcıların her türlü ulaşım ve konaklama giderleri YTSAM tarafından karşılanacaktır.

Saygılarımla.

Dr. Hasan Celâl Güzel
Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı