ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Harun Şahin

Dr. Müfettiş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, harunsahin75@gmail.com

DÎVÂN-I LÜGÂTİ’T – TÜRK’DEKİ MANZUM PARÇALARDA YER ALAN EĞİTİCİ DEĞERLER

Türk şiirinin günümüze kadar gelen en eski örnekleri Kaşgarlı Mahmud’un 1072-1074 yılları arasında yazmış olduğu Dîvân-ı Lügâti’t-Türk adlı eserde bulunan manzum parçalardır. Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’te yer alan Türkçe manzum parçalar, toplamda 764 dizeden oluşmaktadır. Bu dil ve edebiyat varlıkları üzerine birçok çalışma yapılmış ancak metinler eğitici unsurlar yönüyle ve değerler açısından incelenmemiştir.

Bu çalışmanın amacı; Türk edebiyatının en eski manzumeleri olan Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’teki manzum parçalarda yer alan değerleri tespit ederek bilim dünyasının dikkatine sunmaktır.

Araştırmada, Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’te eğitsel unsur olabilecek değer ifadelerinin tespiti hedeflendiği için, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İki boyutlu olarak tasarlanan çalışmanın birinci boyutunda; 2017 yılında yayınlanan İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki değerler de göz önünde tutularak ve Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’te yer alan değerler tespit edilmiş; araştırmacı tarafından bir değerler listesi oluşturulmuştur.

Araştırmanın sonunda Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’te Türk millî eğitiminin belirlemiş olduğu değerler bakımından çok zengin bir içeriğe sahip olduğu ve Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’te yer alan değerlerin günümüz değerleri ile örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Dîvân-ı Lügâti’t-Türk, manzum parçalar, değerler

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (NECİP ASIM SALONU). 17.00-17.15