ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Halit Karatay-Serdar Arhan

1. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, halitkaratay@gmail.com.
2. Eğitim Uzmanı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, arhanserdar@gmail.com.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATLARINDA VE DERS KİTAPLARINDA “İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER”

Toplumların gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden birisi de şüphesiz eğitimdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra çağın ihtiyaçlarına göre toplumlar zaman zaman eğitim/öğretim politikalarını ve müfredatlarını geliştirmek ve güncellemek zorunda kalırlar. Millî Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze değin eğitim/öğretim müfredatı geliştirme ve güncelleme çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettirmiştir.

MEB, 64 ve 65. Hükümet Programı 2016 Yılı Eylem Planı’nın 130 Nolu “Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şeklide güncellenecek ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulacak.” eyleminden hareketle 21 Aralık 2015 ve 21 Aralık 2016 tarihleri arasında temel eğitimden ortaöğretime kadar müfredatlarını güncellemiş, birçok alanda yeni müfredatlar geliştirmiştir. MEB güncellenen müfredatlarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,5 ve 9.sınıflarda; 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren de tüm sınıflarda uygulama kararı almıştır.

Bu çalışmanın amacı, temel eğitim (ilkokul ve ortaokul) ve ortaöğretim (lise) okullarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanan müfredatlar ve ders kitaplarında ilk dönem Türkçe İslâmî eserlerden hangilerinin, nasıl yer aldığı tespit edilmiş olup müfredat ve ders kitaplarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu araştırmada kullanılan model, var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama modelidir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.

Çalışmanın; Türk Millî Eğitimine, edebiyat eğitimcilerine, müfredat geliştirme uzmanlarına, üniversitelerin sosyal bilimler dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi, imam hatip meslek dersleri öğretmeni yetiştiren ilgili bölüm/anabilim dallarına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Müfredat, ders kitabı, ilk dönem Türkçe İslâmî eserler

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU). 16.30-16.45