ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Hacer Tekercioğlu

Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı

Kutadgu Bilig, hikmet-şinâs bir metin olarak vücuda getirilmiş ve bunun yanında bireyin yaşam boyu kendini inşa etme sürecine rehberlik eden bir kılavuz hüviyetindedir. Yusuf Has Hacip, Türk toplumunun İslamiyet ile birlikte yaşadığı sosyolojik değişimi ve değer yargılarını yine toplumun kendi bağrından çıkan bir ses ve duyuşla topluma anlatan bir bilgedir. Karşımıza çıkan bu bilge portresi ideal insan ve toplum ütopyasını toplumun kendi mayasıyla yoğurarak bizlere sunmuştur. Kutadgu Bilig’de işlenen insan değer arayışı içinde olan bir gezginin timsalidir ve bu timsal bir bilgenin rahle-i tedrisinden geçerek tecrübe eksenli bir öğretim içine girmiştir. Bu eserde işlenen kimlik , bireyin “değer” kavramı üzerine inşa edilmesi nokta-i nazarından hareket etmektedir. Değer olgusu, her dönem diri kalabilmiş ve her dönemin ruhunun dinamiği içerisinde özünü korumak kaydıyla devingen bir kavram ve yaşam rehberi olarak bir erdem içerisinde kendine yer bulmuştur. İnsanın anlam arayışına bilgi, değer ve iyilik gibi olgular üzerinden yaklaşan bu eser, temelde insanı “bütün” olarak ele almakta, onu tüm tezatlığıyla resmetmekte ve insanı mes’adet ile mesâet arasındaki çizgide bilgi ve aklın iyilik ile yoğrulmasıyla kötülükten öteye yani bir eşiğe geçirmektedir. Bu bağlamda Kutadgu Bilig bir değerler silsilesi olmakta ve bu değerleri insana kazandırmak hususunda bir metodolojinin ürünü haline gelmektedir. Bireyi toplumsal ve bireysel bir perspektifte ele alarak “kendini gerçekleştirme” sürecini eser boyunca soyut bir düzlemde işlemektedir. Hasılı bu çalışmada, Yusuf Has Hacip’in verdiği mesajlarla çağlar, asırlar ötesine uzanan büyük eseri Kutadgu Bilig değer eğitimi bağlamında ele alınacak olup metnin bu eğitimi verirken kullandığı örtük metodoloji günümüzde değer eğitiminde hangi kavram ya da kavramların karşılığı olarak ortaya çıkmakta ve bu kavramlar öğretim yöntemi bakımından ne tür niteliklere sahiptir sorunsalına cevap aranacaktır. Bu bağlamda metinden alınan örnekler ile Türkçe eğitiminde değer eğitimi kazandırılırken ne tür yöntemlerin uygulanabileceği üzerine görüşler ortaya konulacaktır.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (NECİP ASIM SALONU). 15.00-15.15