ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ercan Kuanışbayev

Doç. Dr., Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi öğretim görevlisi

“KİTAB Fİ’L-FIKH” da BULUNAN ZAMİRLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

“Kitab fi’l-fıkh”– Memluk Kıpçak sahası dil özelliğin taşıyan bir fıkh kitabıdır. Kitap “Mukaddimetü’l-Gaznevî fi’l-‘İbâdât” adlı arabça bir eserin satıraltı tercümesidir. Eserin bir tek nüshası İstanbul, Süleymaniye kütüphanesi Ayasofya bölümü 1360 no’da kayitlidir.

Yazma üzerinde doktora tez çalışması tarafımızca – Türkiye Türkçesine aktarması, kısa gramer incelemesi ile indeks sözlük çalışması – yapılmış tez halinde yayınlanmıştır (Marmara Ün. Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü,2006).

Kitabın ön ve son kısımlarında varakların eksik olması nedeniyle yazarı ve yazıldığı yeri, hangi tarihte kime takdim edildiği veya kimin himayevsende kaleme alındığı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Fakat eserin dil özelliklerine bakarak Memkluk Kıpçak sahası yazılı kaynaklara dahil etmek mümkündür. Yazma, o dönem eserlerine has üsulde, Kıpçak-Oğuz karışık dil özelliği taşımaktadır.

Bizim bu çalışmamızda, yazıtta geçen zamirleri tespit ederek tasnif yapmak ve onların çekimlerini dönem eserleri dil bilgisi özellikleriyle karşılaştırmasını yapmaktır. Memluk Kıpçak sahası genel özellikleri dışına çıkan dil bilgisi özellikleri Karahanlı, Harezm ve Çağatay dönemi yazılı kaynakların dil özellikleriyle mukayese ederek eserin yazıldığı tarihi, dil özellikelerini tespit etmek ve Kıpçak dili sahası gramer çalışmalarına, Türk Dili Tarihi Gelişmesi incelemesine katkıda bulunmaktır.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 14.45-15.00