ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Beyhan Kesik

Prof. Dr., Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. e-posta: b_kesik@hotmail.com

RİSÂLETÜ'N-NUSHİYYE'DEKİ BAZI SÖYLEYİŞ ÖZELLİKLERİ

Büyük Türk mutasavvıfı ve şairi Yunus Emre’nin şöhreti Anadolu’nun sınırlarını aşarak bütün Türk dünyasına ulaşmıştır. Hatta bu şöhret Türk dünyası ile sınırlı kalmamış, 1991 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre’nin Doğumunun 750. Yılı” olarak ilan edilmiş, Türkiye’de ve dünyada sayısız kutlama etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bugüne kadar pek çok çalışmaya konu olan bu mutasavvıf şairimizin kendisine aidiyeti tartışma dışı iki eseri (Risâletü’n-Nushiyye, Dîvân) vardır. Bunlardan Risâletü’n-Nushiyye, Yunus’un mesnevi nazım biçimi ile kaleme aldığı, tasavvufî ve didaktik bir eserdir. İnsanın manevî yolculuğu, nefsi ile mücadelesi, kendini bilmesi ve Allah’a kavuşma isteği gibi konuların işlendiği eser, Türk diliyle yazılan ilk öğüt kitaplarından olması yanında Türk dili ve kültürü tarihi açısından da önemlidir.

Bilindiği üzere şiirde anlam kadar anlamın ifade şekli olan söz ve söz kalıpları da önemlidir. Anlam ile sözü birbirinden ayrı görmek de doğru değildir. Usta şairlerin söz ile anlamı bütünleştirdiği bir gerçektir. Biz de bu çalışma ile Risâletü’n-Nushiyye’nin “ne” anlattığı yerine “neyi” nasıl anlattığı üzerinde durmaya, ahengine katkı sağlayan ön kafiye, ön redif, ünlü ve ünsüz tekrarları, kelime tekrarları gibi unsurları tespit edip örnekler ile açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:

Yunus, anlam, söz, üslup, ahenk

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU). 16.15-16.30