ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Afsaneh Soltanirad

Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Doktora Öğrencisi

ATEBETܒL-HAKÂYIK’DA GEÇEN FARSCA SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Edib Ahmed, XI. asrın sonları ile XII. asrın ilk yarısında yaşamıştır. O’nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında belgelere dayalı bir bilgimiz fazla yoktur. Ancak menkıbeler çerçevesinde O’nun hayatı hakkında kısa bilgilere sahip olabiliyoruz.

Esasen O’nun, tasavvuf şâir’leri, arasında önemli bir yeri vardır. Bu cümleden olarak O, halk hafızasında gerçek hayatından çok, menkıbevî hayatıyla yaşamaktadır. Halk muhayyilesi onun hayatını hem süslemiş, hem de çok kere başka insanların üstünde gösteren manevî hâlelerle kuşatmıştır.

Edib Ahmed ,XV. asır Orta Asya şâiri Ali Şir Nevâi’nin Nesâimü’l- Mahabbe adlı eserinde; "Edib Ahmed, aslen Türk’tür. Türkler arasında ona dâir birçok menkıbeler anlatılır." denilmektedir.

Edib Ahmed; iyi bir tahsil görmüş, Arapça’yı, Farsça’yı öğrenmiş; Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm.. vb. İslâmî ilimleri tahsil etmiş, fâzıl ve takva sahibi bir Türk şâiridir.

Ahmed Edib’in eserinin adı: Atebetü’l-Hakâyık (Hakikatlerin Eşiği)’tır. Bu eser, Türk beğlerinden Dâd Sipehsalar Mehmed Beğ’e sunulmuştur. Bu sunuş ibaresi, kitabın başındaki üçüncü manzumede kayıtlıdır.

Biz bu tebliğimizde Atebetü’l-Hakâyık’da geçen Farsca Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme’ yapmaya çalışacağız.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 16.45-17.00