ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Erkin Emet

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi

ÇİN VE DOĞU TÜRKİSTAN’DA 11. Ve 14. YÜZYIL ARASINDAKİ TÜRK DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Çin ve Doğu Türkistan, Türkoloji araştırmalarının önemli merkezlerindendir. 1930 yıllarından itibaren oluşmaya başlayan Türkoloji araştırmaları 1980’li yılların başlarından itibaren hız kazanmış 2017 yıllarının başlarına kadar önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Son 30 yılda 11. ve 14.Yüzyıl Türk Dili üzerine de çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bildirimde 11. ve 14. Yüzyıla ait şah eserlerden birisi olan Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati't-Türk, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig, Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü'l Hakayık adlı eserleri başta olmak üzere, bu dönemdeki eserlerle ilgili Çin ve Doğu Türkistan’da yapılan çalışmaları tanıtmış ve değerlendirmiş olacağım.

Anahtar Kelimeler:

Doğu Türkistan, Türk Dili, Çin, Uygur, Kazak, Karahanlı, Hakaniye Türkçesi

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 09.30-09.45