ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Zukhra Yuldasheva

Özbekistan Fenler Akademisi Özbek Dili, Edebiyatı ve Folkloru Enstitüsü

XI-XIII YÜZYIL YAZMA ESERLERİNDEKİ FOLKLORİZMLER

Bildiride Ahmet Yügneki’nin “Atabetü’l Hakayık”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatı’t Türk”, Ahmet Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet” eserlerindeki folklorizmler dil, folklor ve lengüakültürel yaklaşımlar eşliğinde değerlendirilecektir.

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU). 15.15-15.30