ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yusuf Söylemez

KUTADGU BİLİG’İN MODERN EĞİTİMDE KULLANILABİLECEK EVRENSEL DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren Batı dünyasında da önem kazanmaya başlayan değer eğitimi, çağımızın en önemli beklentileri arasındadır. Bireylerin sahip olması beklenen değerler çağa ve mekana göre değişiklik göstermekle birlikte özellikle formel eğitimin de üstünde durduğu birtakım değerler evrensel boyuttadır ve öğrencilere kazandırılması önem arz etmektedir.

Değer kazandırmanın önemli yollarından bir tanesi de metin yoluyla öğrenme/ öğretmedir. Bu bakımdan değer açısından zengin, edebî ve kültürel değeri yüksek metinler ve bu tarz metinleri ihtiva eden eserlerin incelenmesi gerekmektedir. İslami döneme geçiş eserlerinde Kutadgu Bilig, didaktik mahiyeti ve sosyal hayatı düzenleme amacı bakımından taşıdığı değerler bakımından incelenmiş ve incelenmeye devam edilmesi gereken eserler arasındadır.

Çalışma nitel araştırma desenine göre planlanmış ve yürütülmüştür. Nitel araştırma, bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması ve bilgi verilmesi gereken durumlarda tercih edilir. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi tercih edilmiş, elde edilen veriler tematik olarak tasnif edilerek içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda modern eğitim anlayışının bireyden beklediği şu evrensel değerlere ulaşılmıştır: Amaçlılık, Başarı, Gerçeğe saygı, Bilginin kedisine ve bilgi edinmeye değer verme, Öğrenmenin öğretmenin önemi, İlim adamlarına değer verme, Kitaba değer verme, Denetim yapma, Ders alma/çıkarma, Kendini denetleyebilme, Kendi hatalarını anlama, Özeleştiri, İdrak, Düşünerek hareket etme, Farkındalık, Olumlu düşünme, Eleştiriye açık olma, Sorgulayıcılık, Evrensellik, Girişimcilik, İleri görüşlülük, Kararlı olma, Kendini sevme, Kendini tanıma, Liyakat, Mantıklı olma, Tecrübelerden bilgi edinebilme, Motivasyon, Mücadele, Nasıl davranılacağını bilme, Ölçülü olma, Planlı olma, Sorumluluk sahibi olma, Örnek davranış sergileme, Özgürlük, Özgüven, Takdir etme, takdir edilme, Uzlaşmacı olma, Yaratıcı olma, Yol göstericilik, Zaman (Zaman planlaması, Zaman yönetimi, Zamanı iyi değerlendirme, Zamanı kullanamama, Zamanlar arası bilgi iletişimi)…

Anahtar Kelimeler:

Kutadgu Bilig, Değer, Değerler eğitimi.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (NECİP ASIM SALONU). 14.45-15.00