ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yakup Alan-Nurşat Biçer

1. Öğr. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi ABD, alanyakup@gmail.com
2. Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi ABD, nursatbicer@gmail.com

RİSALETܒN NUSHİYYE’DE YER ALAN EĞİTSEL DEĞERLER

Eğitim bir toplumun geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli yapı taşıdır. Sağlam bir geleceğe sahip toplumlar ortaya çıkarabilmek sağlam bireyler yetiştirmekle mümkündür. Geleceğin birer mimarı olan çocukların alacakları eğitim toplumun geleceğinin sağlam olup olmayacağıyla yakından ilgilidir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında veya ailede verilen eğitim tek boyutlu değildir. Bu kurumlarda verilen pozitif bilimlerin yanında bir de sağlam karakterli bireylerin yetiştirilebilmesi için değer eğitimi yapılmaktadır. Sağlam bir karaktere sahip vatanını seven, ahlaklı, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, onları koruyan ve yaşatan bireylerin yetiştirilebilmesi adına öğrenciler; sevgi, saygı, hoşgörü, empati, yardımlaşma, adalet, alçakgönüllülük, fedakarlık, sorumluluk gibi değerlerin yer aldığı eğitim sürecinden geçmektedir. Bu eğitim süreci gerek oyunlarla, gerek video/film gibi materyallerle de desteklenmektedir. Eğitim sürecinde belirtilen değerleri kazandırmanın bir yolu da edebi metinleri kullanmaktan geçmektedir. Çocukluk yıllarından itibaren kitaplarla içi içe olan bireyin doğruyu, güzeli, iyiyi görebilmesi için nitelikli eserlerin yani eğitsel değerlerle donanmış eserlerin tercih edilmesi bir elzemdir. XIII. ve XIV. yüzyıllarda yaşamış olan büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre tarafından kaleme alınmış olan ve bir nasihat kitabı niteliği taşıyan Risaletü’n Nushiyye isimli mesnevi de eğitsel değerlerle donanmış bir eserdir. İçinde bulunduğu yüzyıl insanını yazmış olduğu şiirlerle kucaklayan Yunus Emre, insanlara ulaşmanın yolunun şiirler olduğunu düşünmüş ve hem çağdaşı olan insanlara bu yolla iyiyi, güzeli, temiz ruhlu olmayı anlatmış hem de şiirlerinin barındırdığı bu mesajlarla çağının çok ilerisine yani günümüze ulaşmıştır. Öğreticiliğin ağır bastığı nasihatnamesinde insanı usandırmayacak şekilde, ustalıkta kullanmış olduğu didaktik yönünü lirizmle birleştirerek şiirlerine ruh vermiştir. Kullanmış olduğu dil, üslup ve konular sayesinde her yaştan bireyin zevk alarak okuyacağı şiirlerle dolu olan bu eserle Yunus Emre’nin sağlam karakterli bireylerin yetiştirilmesinde katkısının olacağı tartışılmaz bir gerçektir. Çalışmamızda Risaletü’n Nushiyye’de yer alan şiirlerdeki akıl, sabır, kıskançlık, kanaat gibi eğitsel değerlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Eğitsel değerleri belirlenen şiirlerin değerler eğitiminde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Değer, eğitsel değerler, Risaletü’n Nushiyye, değerler eğitimi

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 14.45-15.00