ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ainur Mayemerova

Uluslararası Türk Akademisi, Astana/Kazakistan

Atabetü’l-Hakayık Dilindeki Sıfatlar ve Kazak Türkçesi’ndeki Görünümü

Atabetü’l-Hakayık Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olup, dinî ve didaktik mahiyet taşıyan bir yapıttır. Eserin dili ve sözvarlığı kendi döneminde yazılan diğer eserlere göre çok çeşitlilik ve zenginlik göstermemesine rağmen, dil tarihi ve Türk dilinin söz varlığı araştırmaları için büyük önemi haizdir.

İslam ahlakını öğretmeye çalışan müellif, eserinde nasihat ve öğütler verir, ifadelerinin etkili olması açısından da bol miktarda sıfatlardan yararlanır.

Eserde kullanılan al, köni, özge, ulug, biliglig, biligsiz, okıglı gibi sıfatların yapı ve anlam bakımından tasnif edilerek günümüz Kazak Türkçesi’ndeki görünümü ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Elde edilecek verilerin art zamanlı dil araştırmaları ve karşılaştırmalı tarihî incelemeler için faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU). 14.30-14.45